W programie istnieje możliwość wyliczenia podatku należnego ze sprzedaży według struktury zakupów.

Wyświetlony formularz określa udział procentowy zakupów towarów handlowych w poszczególnych stawkach podatkowych, stosownie do tego dokonuje podziału kwoty sprzedaży brutto, a następnie w każdej stawce określa kwotę netto i podatku. Tabela może być wypełniana ręcznie lub automatycznie odpowiednio do informacji jakie podaliśmy w Planie Kont. Pobierana jest wartość sprzedaży brutto i zakupy w części: Faktury. Część: Rachunki można dopisać uzupełniająco, jeżeli zakupów takich nie rejestrowaliśmy w systemie.

Sposoby wypełniania tabeli:

automatycznie aktualizowana po wciśnięciu w oknie Struktury przycisku Aktualizacja.

1) Automatycznie możemy zaktualizować tabelę jeżeli mamy założone odpowiednie konta: zakupów z zaznaczeniem "ujmować w strukturze sprzedaży jako zakupy" (z zaznaczeniem ujmować w VAT7) sprzedaży z zaznaczeniem "ujmować w strukturze sprzedaży jako sprzedaż".

Jeżeli chcemy uniknąć podwójnych wartości sprzedaży: Konto sprzedaży powiązane ze strukturą zakupów, nie powinno mieć powiązania z ewidencją VAT i VAT7. lub przy aktualizacji Struktury zaznaczamy pomijać sprzedaż w ewidencji VAT, a w deklaracji nie zaznaczać uwzględniać rozliczenie sprzedaży wg struktury zakupów.

Sprzedaż rejestrujemy w systemie po wyliczeniu struktury dowodem wewnętrznym.

2) zakładamy tylko konta zakupów w trakcie aktualizacji pobierane są dane o zakupach i wypełniana jest tabela, kwotę sprzedaży wpisujemy samodzielnie. Automatycznie jest wyliczona proporcja na podstawie wypełnionej tabeli.

3) samodzielne wpisywanie danych: w miejscach przeznaczonych na zakupy wpisujemy odpowiednie kwoty, następnie wpisujemy kwotę sprzedaży brutto proporcja zostaje wyliczona automatycznie.

Kwoty z tabeli Struktura zostaną przeniesione do deklaracji VAT jeżeli przy aktualizacji VAT7 zostanie zaznaczone "ujmować strukturę sprzedaży"

Strukturę zakupów znajdziemy w
Księgi – Rejestry VAT - Struktura.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.